Struktura wewnętrzna Ośrodka

Zgodnie z przyjętym statutem i z Regulaminem Organizacyjnym placówki – zatwierdzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia Nr 420 z dnia 23.12.2009 r. w skład Ośrodka wchodzą 4 komórki organizacyjne:

Dział Profilaktyki i Wsparcia


Zadania realizowane są w ramach następujących programów:

1) „Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka”, do zadań której należy:

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
  2. Zwiększenie dostępności i efektywności usług terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  3. Opracowanie i realizacja programów na rzecz podniesienia poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży.
  4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, otwartości, zaufania i wyrażania uczuć.
  5. Terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie.
  6. Tworzenie warunków do jednokrotnego przesłuchania dziecka w sprawach o wykorzystywanie seksualne i inne nadużycia.
  7. Udzielanie porad rodzicom, wspieranie ich w procesie wychowania dzieci.
  8. Ułatwianie kontaktu dzieciom z rodzicem w sytuacji kryzysu rodziny.

2) „Poradnia uzależnień i współuzależnień”, w ramach której realizowane są:

 1. Indywidualne konsultacje z osobami uzależnionymi oraz z osobami uwikłanymi w alkoholizm bliskiego członka rodziny.
  2. Pomoc w umieszczeniu klientów na oddziałach dla uzależnionych.
  3. Edukacja na temat alkoholizmu;

 

3) „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy”;

Godziny konsultacji: 16.00-20.00

 

 

 * * *

Izba Wytrzeźwień

 

Izba Wytrzeźwień, należąca do struktury Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, dysponuje 23 łóżkami dla osób trzeźwiejących, które spełniają jedną z przesłanek zgodnie z art. 40 ustawy o  wychowaniu w trzeźwości:

1) swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy;
2) znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu;
3) zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

Łącznie z jedną z powyższych przesłanek musi wystąpić jeszcze stan nietrzeźwości, który zachodzi wówczas, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,25 mg/l lub 0,5 promila we krwi.

Do podstawowych zadań tego działu, wynikających z przyjętego statutu należy:

1) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu rozwiązywanie problemów uzależnień i ich skutków oraz przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
3) zapewnienie opieki i izolacja osób nietrzeźwych – prowadzenie izby wytrzeźwień.

W skład zmiany izby wytrzeźwień wchodzą:

1) depozytariusz,
2) lekarz lub felczer,
3) opiekun zmiany,
4) porządkowy.

 * * *

Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny

 

Dla zapewnienia obsługi finansowo-administracyjnej funkcjonuje Dział Finansowo-Księgowy i Administracyjny, w skład której wchodzą:

1) główny księgowy,
2) z-ca głównego księgowego,
3) starszy inspektor ds. administracyjno-kadrowych,
4) starszy inspektor ds. windykacji,
5) starszy inspektor ds. windykacji/kasjer.

Godziny otwarcia działu: 7.00-15.00.

* * *