Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

Jak załatwić sprawę w Miejskim Ośrodku 

Edukacji i Profilaktyki Uzależnień ?

Informacje dla osób, które zostały doprowadzone i zatrzymane do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień, na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

* * *

Uregulowanie płatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień

Pacjent opuszczający placówkę otrzymuje rachunek opiewający na kwotę należności za pobyt, który należy uregulować w terminie 7 dni. W przypadku nie uregulowania zobowiązania w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w administracji.

 

Ile jest dni na zapłacenie rachunku i jakie przepisy regulują tę kwestię?

Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 4.02.2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 20, poz. 192  z późn. zm/ rachunek winien być zapłacony w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

 

Czy można przesunąć termin płatności?  

Istnieje możliwość prolongaty płatności, ale należy w tym celu wystąpić z oficjalnym wnioskiem  w formie pisemnej.

 

Jak złożyć wniosek? 

Formularz wniosku można uzyskać w dni robocze:
– w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale windykacji,
– całodobowo w dziale Izba Wytrzeźwień,
– w załączniku: wniosek do pobrania.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku? 

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu do MOEiPU.

 

Jaki jest sposób załatwienia wniosku?

Po zapoznaniu się treścią wniosku i jego zasadnością, Dyrektor podejmuje decyzję o prolongacie lub rozłożeniu na raty, a dłużnik otrzymuje 1 egzemplarz decyzji za pośrednictwem poczty, lub na własną prośbę może odebrać go osobiście w wyznaczonym terminie.

 

Gdzie można opłacić rachunek za pobyt w Izbie Wytrzeźwień? 

Rachunek można opłacić bez żadnych dodatkowych kosztów w kasie Izby Wytrzeźwień – całodobowo lub na konto MOEiPU wyszczególnione na rachunku oraz na głównej stronie internetowej MOEiPU.

 

Jakie konsekwencje grożą za brak płatności w ustalonym terminie ? 

Po upływie 14 dni od daty wpłaty kolejnej raty, wszczyna się postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm./, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Jaki jest okres przedawnienia ? 

Zgodnie z art. 118 k.c. na zobowiązanym ciąży obowiązek uregulowania należności za pobyt w okresie 10 lat od chwili wymagalności zobowiązania.

 

Rozłożenie zobowiązania na raty

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Dyrektor MOEiPU może rozłożyć płatność całości lub części należności na raty – wymagane jest złożenie pisemnego wniosku.

 

Czy płatność za pobyt na izbie wytrzeźwień można rozłożyć na raty ?

Zgodnie z Uchwałą Nr 1125/06 RMT istnieje możliwość rozłożenia na raty także kwoty odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień.

 

Na ile rat można rozłożyć płatność z tytułu zobowiązania za pobyt w Izbie Wytrzeźwień ? 

Zazwyczaj od 2 do 12 rat, a w indywidualnych przypadkach zgodnie z decyzją Dyrektora.

 

Jaki złożyć wniosek ? 

Formularz wniosku można uzyskać w dni robocze:
– w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale windykacji,
– całodobowo w dziale Izba Wytrzeźwień,
Wniosek do pobrania.

 

Co dołączyć do wniosku ? 

Do wniosku należy dołączyć informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy:

– stan rodziny, majątek,
– warunki mieszkaniowe i finansowe,
– oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów,
– w przypadku świadczeń emerytalno-rentowych wymagany jest nr świadczenia.

 

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku ?

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wpływu do MOEiPU.

 

Jaki jest sposób załatwienia wniosku ?

Po zapoznaniu się treścią wniosku i jego zasadnością, Dyrektor podejmuje decyzję o rozłożeniu na raty, dłużnik otrzymuje 1 egzemplarz decyzji za pośrednictwem poczty, lub na własną prośbę może odebrać osobiście w wyznaczonym terminie.

 

Jak opłacić rozłożoną na raty należność ? 

W decyzji zawarty jest harmonogram spłat należności wraz z datami płatności i kwotą kolejnych rat.

 

Gdzie można wpłacać raty ? 

Raty można wpłacać bez żadnych dodatkowych kosztów w kasie Izby Wytrzeźwień – całodobowo lub na konto MOEiPU podanym w decyzji o rozłożeniu należności na raty oraz na głównej stronie internetowej.

 

Jakie konsekwencje grożą za brak płatności w ustalonym terminie ? 

Po upływie 14 dni od daty wymaganej wpłaty kolejnej raty, wszczyna się postępowanie egzekucyjne, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Odbiór depozytu zatrzymanego

Na podstawie art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473/ pieniądze, przedmioty wartościowe i napoje alkoholowe znajdujące się przy osobach zatrzymanych do wytrzeźwienia, zatrzymuje się w depozycie, przy czym:

– z depozytów pieniężnych potrąca się należność z tytułu opłat związanych z pobytem w izbie,
– przedmioty wartościowe zatrzymywane są w celu zabezpieczenia należności za pobyt do czasu ich uregulowania.

 

Czy zatrzymanie w depozycie przedmiotów, które nie są moją własnością jest zgodne z prawem ? 

Zgodnie z art.41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości w depozycie zatrzymuje się przedmioty znajdujące się przy osobie nietrzeźwej, a nie będące jego własnością.

 

W jaki sposób można odebrać przedmiot zatrzymany w zastaw ? 

Zwrot zastawu następuje po całkowitym uregulowaniu zadłużenia za pobyt, na zabezpieczenie którego został zatrzymany.

 

Kiedy i gdzie zgłosić się po odbiór depozytu ? 

Po odbiór depozytu należy zgłosić się osobiście wraz z dowodem osobistym, protokołem zatrzymania zastawu lub wezwaniem do odbioru depozytu oraz potwierdzeniem dokonanej wpłaty :

– w dziale windykacji w dni robocze od 7.00 do 15.00
lub
– po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (56) 645 89 96 w Izbie Wytrzeźwień – całą dobę.

 

Czy mogę upoważnić inną osobę do odbioru depozytu ? 

W przypadku, kiedy zobowiązany nie może odebrać depozytu osobiście może upoważnić inną osobę. Upoważnienie musi zawierać:

– datę wystawienia upoważnienia,
– prośbę o wydanie depozytu,
– numery dokumentów tożsamości zobowiązanego i osoby upoważnionej,
– własnoręczny podpis zobowiązanego.

Osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (ze zdjęciem) wymieniony w upoważnieniu wystawionym przez zobowiązanego oraz protokół ustanowienia zastawu wystawiony na zobowiązanego w dniu ustanowienia zastawu.

 

Jaki jest termin odbioru depozytu i co się stanie z nim, jeśli go nie odbiorę ?

Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu. Niepodjęte w tym terminie podlegają likwidacji, która polega na przejściu praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.