KONSULTACJE TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ

Terapeuta uzależnień pomaga osobom, które mają problem alkoholowy oraz ich rodzinom. Oferta obejmuje prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej edukacji.
Godziny przyjęć: poniedziałek i wtorek w godzinach 13.00 – 19.00 oraz od środy do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

 

GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

 

Jest to propozycja dla wszystkich osób uzależnionych lub nadużywających alkoholu, które chciałyby utrzymywać abstynencję i zdrowieć. Jest formą wspomagającą proces zdrowienia. Ze spotkań mogą korzystać także wszystkie osoby, które chcą się dowiedzieć więcej na tematy związane z uzależnieniem od alkoholu.

Każdy uczestnik grupy równocześnie może korzystać z terapii indywidualnej w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu.

Zajęcia mają charakter psychoedukacyjny. Praca polega na urealnieniu wszystkich aspektów picia alkoholu. W grupie tej pokazujemy, że pacjent przychodzi, ponieważ nie radzi sobie w życiu na wszystkich płaszczyznach, a alkohol to jedyna, wcale nie najlepsza, z możliwych dróg radzenia sobie, istnieje natomiast wiele innych możliwości, które są mniej destrukcyjne.

W tej grupie klienci:

  • zdobywają wiedzę na temat uzależnienia,
  • zdobywają wiedzę w celu utrzymania abstynencji, radzenia sobie z głodem alkoholowym,
  • zdobywają podstawowe umiejętności zachowań asertywnych,
  • identyfikują się z własnymi objawami uzależnienia,
  • uświadamiają sobie potrzebę wsparcia ze strony grup samopomocowych AA,
  • budują motywację do kontynuowania leczenia.

 

Grupa spotyka się raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach od 19.00 do 19.45

w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, ul. Kasztanowa 16.

Grupę prowadzi specjalista terapii uzależnień – Joanna Mendrzycka.

 

PROPONOWANA TEMATYKA SPOTKAŃ:

 

Fakty i mity na temat alkoholizmu i alkoholu
CEL: analiza stereotypowych przekonań dotyczących alkoholu
Fakty i mity na temat uzależnienia
CEL: analiza osobistych przekonań dotyczących uzależnienia
Czy jestem uzależniony?
CEL: autodiagnoza objawów uzależnienia
Etapy w procesie uświadamiania sobie uzależnienia
CEL:  uświadomienie  uczestnikom grupy procesu, jaki odbywa się zanim osoba uzależniona zaakceptuje swoje uzależnienie
Po co chcę być trzeźwy?
CEL: określenie  motywacji uczestników do podjęcia pracy terapeutycznej
Zyski i straty z trzeźwości
CEL:  Analiza korzyści, jakie uzyska klient utrzymując trzeźwość
Konsekwencje picia w moim życiu
CEL: analiza strat wynikających  ze spożywania alkoholu w życiu uczestników
Głody – rozpoznawanie, radzenie sobie
CEL: Zebranie i poszerzenie wiedzy na temat występowania, rozpoznawania i sposobów radzenia sobie z głodami alkoholowymi
Nałogowa regulacja uczuć
CEL: Przedstawienie schematu NRU oraz związku emocji w występowaniem głodów alkoholowych
Fazy rozwoju uzależnienia i procesu terapii
CEL: Zapoznanie uczestników z fazami rozwoju uzależnienia oraz drogi wychodzenia z uzależnienia (etapów i form terapii)
Wpływ mojego picia na bliskich i rodzinę
CEL: uświadomienie, jaką cenę płacą bliscy os. uzależnionej – poszerzenie perspektywy klientów
Próby kontrolowania picia
CEL: analiza prób kontrolowanego picia przez klientów oraz uświadomienie braku kontroli jako jednego z wyznaczników uzależnienia
Utrata kontroli nad piciem = utrata kontroli nad życiem
CEL: uświadomienie uczestnikom, że utrata kontroli nad piciem bezpośrednio wpływa na utratę kontroli nad ich życiem
Uzależnienie – tabu?
CEL: uświadomienie, że uzależnienie jest problemem dotyczącym wielu osób oraz potrzeby wsparcia ze strony otoczenia, aby sobie z nim zacząć radzić
Czy mam wpływ na głód? Rola wyzwalaczy wewnętrznych i zewnętrznych
CEL: uświadomienie czynników wyzwalających lub wzmacniających głód alkoholowy, analiza sygnałów głodu alkoholowego
Skuteczna pomoc w zasięgu ręki cz. I: HALT, program 24 godzin, asertywna odmowa
CEL: przedstawienie zasad HALT-u, programu 24 godzin oraz sposobów na asertywną odmowę
Moje emocje a uzależnienie.
CEL: uświadomienie, jaki związek mają nasze emocje z uzależnieniem
Dobry i zły scenariusz życia
CEL: uświadomienie konsekwencji w życiu klienta, zależnie od tego, czy podejmie pracę nad swoim uzależnieniem, czy nie.
Skuteczna pomoc w zasięgu ręki cz. II: Zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików
CEL: zapoznanie uczestników z zasadami postępowania pomocnymi w utrzymywaniu abstynencji
Mówią, że alkoholizm  to choroba duszy i ciała..
CEL: Przedstawienie wpływu alkoholu na organizm, system wartości, rozproszenie własnego „ja”
Jaki związek ma poczucie własnej wartości z uzależnieniem i czy można to zmienić?
CEL: Analiza przyczyn i skutków uzależnienia oraz jego wpływu na poczucie wartości os. uzależnionej.
Jak sobie radzić ze stresem?
CEL: Uświadomienie aktualnych źródeł stresu, jego wpływu na chęć picia i sposobów  konstruktywnego radzenia sobie ze stresem
Złość, agresja, przemoc i uzależnienie – zawsze w pakiecie?
CEL: Analiza zachowań wynikających z bycia „pod wpływem” i uzależnienia
Wstyd i poczucie winy – przyczyna, czy skutek?
CEL: Analiza przyczyn i skutków uzależnienia oraz jego wpływu na poczucie wstydu i winy.
Planowanie zmiany
CEL: Przedstawienie strategii planowania zmian
Czym są nawroty i jak im zapobiegać?
CEL: Wyjaśnienie procesu nawrotu, sygnałów ostrzegawczych oraz sposobów zapobiegania nawrotom.

 

Opracowała: Joanna Mendrzycka